Misafir İnterneti Kullanımı

ADA DENİZCİLİK VE TERSANE İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

MİSAFİR İNTERNET GİRİŞLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda bilgilendirilmenizi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

“Aydintepe Mahallesi, Güzin Sokak,No:1,Tuzla/İstanbul, Türkiye” adresinde mukim ADA DENİZCİLİK VE TERSANE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. (“Şirketimiz” olarak anılacaktır) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz. Detaylı bilgi için internet sitemizdeki politikalara ve aydınlatma metinlerine bakabilirsiniz. Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

1-Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Şirketimiz, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (“5651 sayılı Kanun”) yükümlülüklerine uyma kapsamında;

 • İnternet kullanımının sağlanması,
 • İnternet erişim ve kullanım kaydının tutulmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Yetkisiz internet erişiminin önlenmesi,
 • Veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Hukuken gerekli işlemlerin/kayıtların bildirimlerin gerçekleştirilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak ziyaretçilerin ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve IP (İnternet Protokol Adresi) adresi, MAC (Ortam Erişim Yönetimi Adresi) adresi, internet erişim bilgileri, ziyaret trafiği gibi trafik bilgilerini işleyebilmektedir.

2- Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz, KVK Kanunu 5 (2) (a) bendinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,  (ç) bendinde belirtilen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (f) bendinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi sebebine dayanarak, kişisel verilerinizi telefon, bilgisayar ve diğer cihazlar dahil olmak üzere elektronik ortamlar üzerinden otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktadır.

3- Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

4- Kişisel Verilerinizin Saklanması

Şirketimiz, yukarıda bahsi geçen kişisel verilerinizi, İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik uyarınca 2 yıl boyunca saklamakla yükümlüdür. Bu işleme amacı ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

5- Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinizin KVKK’nun ilgili maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle kurumumuza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, herhangi bir yöntem belirlemediği durumda, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak ADA DENİZCİLİK VE TERSANE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. ‘mize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; ada-shipyard.com/basvuru-formu adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını “Aydintepe Mahallesi, Güzin Sokak,No:1,Tuzla/İstanbul, Türkiye” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.

Bu Aydınlatma metni 25/11/2020 tarihinde hazırlanmıştır. Metinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, bu aydınlatma metninin yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.