Kamera Aydinlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)

USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

KAMERA AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Ada Denizcilik Ve Tersane İşletmeciliği Anonim Şirketi   (“Şirket”) lokasyonların da kullanılan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere ada-shipyard.com/veri-saklama-ve-imha-politikasi adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’n dan erişilebilmektedir.

Şirketimizin kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla otomatik yolla  toplanan kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 4.maddesi uyarınca,

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. Maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak dijital ortamda işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz, kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde,  binamızda güvenlik ve gizliliğin sağlanması, daha iyi hizmet verebilmek, ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanabilmek, adli bir vakada ve acil durumların yönetilmesinde yetkili kamu kurum veya kuruluşlarının taleplerinin karşılanabilmesi, şirketin güvenliğini sağlama, herhangi adli suç vakalarında tespit sağlama, denetim amacıyla sınırlı olarak kamera kaydı yapılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket’e ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi ve Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, lokasyonlar da yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı şekilde toplanılmaktadır. Şirketimiz dahilinde  7 gün 24 saat işlenen kamera kaydınız belirtilen amaçlarla sınırlı kalınmak şartıyla alınmakta ve 1 ay süreyle kamera kaydı kişisel veriniz saklanmakta ve saklama süresi sonunda imha edilmektedir.

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, başvurularınızı ada-shipyard.com/basvuru-formu adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu ve kimliğinizi tespit edici belgeler ile  yazılı olarak “Aydintepe Mahallesi, Güzin Sokak,No:1,Tuzla/İstanbul, Türkiye” adresine, elden teslim edebilir ya da noter kanalıyla ya da iadeli taahhütlü mektupla gönderebilirsiniz veya bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarınca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle  adresine iletebilirsiniz veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle başvurarak iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır ve sonuç yazılı olarak ya da elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafınızdan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilerek alınacaktır.