Aydınlatma Metni


ADA DENİZCİLİK VE TERSANE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, VERİ SORUMLUSU, “Aydintepe Mahallesi, Güzin Sokak,No:1,Tuzla/İstanbul, Türkiye” adresinde mukim, Tuzla VD 0070392315 Vergi Numarası ile kayıtlı, 0007-0392-3150-0011 Mersis No’ lu ADA DENİZCİLİK VE TERSANE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. olup, iş bu AYDINLATMA FORMU, ADA DENİZCİLİK VE TERSANE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. nezdinde Kişisel Verilerin işlenmesi ile ilgili AYDINLATMA METNİ’ ne ilişkin TEBLİĞ ve sair ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirmeleri içermektedir.

KVKK kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizlerle olan iş ilişkimiz dâhilinde, Kişisel Veriler’inizin; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde

ADA DENİZCİLİK VE TERSANE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş’ye bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen işbu Kişisel Veriler’i talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK kapsamında sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

KVK Kanunu                                 : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

KVK Kurulu                                  : Kişisel Verileri Koruma Kurulu,

Kişisel Verilerin İşlenmesi     : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

1- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, ADA DENİZCİLİK VE TERSANE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş tarafından işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz KVK Kanunu 5 (2) (a) bendinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,  (ç) bendinde belirtilen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (f) bendinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi sebebine dayanarak kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

2- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

ADA DENİZCİLİK VE TERSANE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş tarafından sunulan faaliyetler kapsamında toplanan ya da Kişisel Veri ilgilisi tarafından verilen Kişisel Veriler, mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca, veri sorumlusu ADA DENİZCİLİK VE TERSANE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş tarafından KVKK faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi, yasal portallara erişim ve sair yasal düzenleme ve zorunluluklar nedeni ile aşağıda açıklanan çerçevede elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir. Söz konusu kişisel veriler, yasal olarak verilerin işlenmesi hususundaki düzenlemeler dışında, iş bu AYDINLATMA FORMU’ nun incelenmesini müteakip ayrıca Kişisel Veri Sahibi tarafından AÇIK ONAY verilmesi halinde; analiz, web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden AÇIK ONAY veren adına yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, gerekli kontrolleri yapmak, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, ADA DENİZCİLİK VE TERSANE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş tarafından yürütülen Ticari faaliyetlerin yürütülmesi yanında AÇIK RIZA/Muvafakatname formunda belirtilen ve Veri sahibi tarafından izin verilen diğer hususlar için işlenebilecek, saklanabilecek ve bu kapsamda verilmesi halinde açık onay kapsamında hizmet alınan üçüncü kişiler dahil ADA DENİZCİLİK VE TERSANE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş iş ortakları ve tedarikçileri, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle, mali müşavirlerimiz, danışmanlarımız ile paylaşılabilecektir.

ADA DENİZCİLİK VE TERSANE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş yasal zorunluluklar ve kanunen tanınan haklar dışında, açık onay olsun ya da olmasın Kişisel verileri kanunen yasaklanmış herhangi bir şekilde 3. Kişiler ile PAYLAŞMAMAKTADIR.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu kapsamında işbu amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz kanunun madde 4’e göre işlenip ve bu kapsamda kanunun madde 7’nin usul ve esaslarına uygun olarak silinip yok edilecektir.

3- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, iş ortakları ve tedarikçileri, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle, mali müşavirlerimiz, danışmanlarımız,hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri ve Şirketimiz pay sahiplerine, iştiraklerimize aktarılabilecektir.

4- VERİ İŞLEYENE VE VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YOLLARI

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, ADA DENİZCİLİK VE TERSANE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş’ ne başvurarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) KVKK 7 ‘nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  5. h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarını her zaman kullanabilir ve bilgi talep edebilirisiniz. Usulüne uygun başvuru ve taleplerinizi ADA DENİZCİLİK VE TERSANE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş tarafından 30 (otuz) gün içerisinde

Bilgi ve başvuru taleplerinizi ada-shipyard.com/basvuru-formu Adresinden indireceğiniz formu doldurarak kvk@ada-shipyard.com adresine e-posta yolu ile gönderebilir ya da şahsen firmamıza başvuru yapabilirsiniz.

5-VERİ İŞLEME SÜRECİNE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde Veri Sahibi’nin; cevabın tebliğini takiben otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak yasal mevzuat düzenlemesi gereğince başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kişisel Verileriniz Hususunda ADA DENİZCİLİK VE TERSANE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş tarafından, yasal mevzuat gereği düzenlenen KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN POLİTİKAMIZI                    ada-shipyard.com/veri-saklama-ve-imha-politikasi adresinden inceleyebilirsiniz. İş bu politika, açık onay ve yasal mevzuat düzenlemeleri yanında ADA DENİZCİLİK VE TERSANE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş kişisel verilerinizin korunması ve mevzuat dışı kullanılmaması hususunda gerekli özeni, dikkati göstermekte ve 3. Kişiler tarafından bu verilere ulaşımın engellenmesi hususunda gerekli teknolojik ve idari tedbirleri ayrıca almaktadır.